statut

STATUT FUNDACJI AKTYWNEJ RODZINY

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Aktywnej Rodziny zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Gorzynik i Iwonę Dziak zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszem Izabelą Zakrzewską w kancelarii notarialnej            w Olsztynie, przy ul. Orkana 13/4 w dniu 27 listopada 2015r.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.
 2. Czas działania Fundacji jest nie ograniczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 4.

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 5.

Cele Fundacji to:

 1. pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego;
 2. wspieranie rozwoju dzieci;
 3. wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców;
 4. wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości);
 5. przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci);
 6. wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną; charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
 8. wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym;
 9. kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz    wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
 10. propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca;
 11. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.
 12. promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci;
 13. budowanie społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.
 14. edukacja i porady prawne.

§ 6.

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój poszczególnych osób tworzących rodzinę;
 2. działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój rodziny jako całości jak i jej poszczególnych członków, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć;
 3. kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia;
 4. działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy;
 5. organizację i promocję wolontariatu;
 6. współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery;
 7. rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej;
 8. działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz gromadzenie księgozbiorów;
 9. organizowanie konkursów, jarmarków i aukcji;
 10. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 11. organizowanie spotkań, warsztatów kulinarnych;
 12. organizacja wyjazdów wakacyjnych;
 13. animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych;
 14. angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną;
 15. organizowanie spotkań indywidualnych z tematyki coachingowej, doradztwa zawodowego oraz prawnej;
 16. przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych;

§ 7.

 1. Fundacja może prowadzić wszystkie rodzaje działalności w formie nieodpłatnej lub odpłatnej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz      obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
 2. darowizny, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;
 3. dotacje, subwencje i granty;
 4. odsetki i depozyty bankowe;
 5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 6. wpływy z działalności odpłatnej.
 7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie  woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12.

Jedyną władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 13.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2.  Zarząd Fundacji składa się z 2 – 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Początkowy skład Zarządu i pierwszego Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy.
 4. Kolejni Prezesi (w razie rezygnacji) są wybierani uchwałą Zarządu Fundacji spośród członków Zarządu z zastrzeżeniem § 15 ust. 2.
 5. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.
 6. Trzeciego członka Zarządu powołują Fundatorzy.

§ 14.

 1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za wykonanie konkretnych zadań statutowych Fundacji a w szczególności za pracę koordynatora programu, przygotowanie i prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, pokazów, spotkań indywidualnych itp.

§ 15.

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji;
  b. śmierci członka zarządu;
  c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 2. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka/ członkini Zarządu Fundacji wyrażają zgodę Fundatorzy.

§ 16.

 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  b. realizacja celów statutowych Fundacji;
  c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  d. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
  e. zarządzanie majątkiem Fundacji;
  f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  g. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  h. przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji;
  i. sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji;
  j. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji;
  k. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, decyzje podejmuje jednogłośnie.

§ 18.

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku. Może je zwołać każdy z członków Zarządu.
 2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni pocztą elektroniczną o miejscu i terminie obrad przynajmniej na 3 dni wcześniej.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 19.

Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnienia posiada:
a. jeden członek Zarządu w przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób;
b. dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie w przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób.

Rozdział VI. Zmiana statutu

§ 20.

Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.

§ 21.

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd.


Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 22.

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celów.

§ 23.

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24.

 1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd.

§ 25.

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
 4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji

Podpisy Zarządu:

Iwona Dziak ………………………….

Anna Gorzynik ……………………….

Joanna Murzyn ……………………….